IDV: Vũ Thị Hồng Trà - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hồng Trà
- Mã chứng khoán: IDV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 204.964 CP (tỷ lệ 1,27%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Huy Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 38.715 CP (tỷ lệ 0,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.964 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 204.964 CP (tỷ lệ 1,27%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt được giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/11/2017.

Nguồn: www.stockbiz.vn