KDM: Lại Xuân Hưởng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 99.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lại Xuân Hưởng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.900 CP (tỷ lệ 1,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 99.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 199.900 CP (tỷ lệ 2,82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: n/a
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2017.

Nguồn: www.stockbiz.vn