FDT: CTCP Da Sàii Gòn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 256.200 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Da Sàii Gòn
- Mã chứng khoán: FDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 256.200 CP (tỷ lệ 8,39%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Phượng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 256.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Không công bố
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2017.

Nguồn: www.stockbiz.vn