DNP: Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 87.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Đức Vũ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DNP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.220 CP (tỷ lệ 0,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 87.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 87.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 197.220 CP (tỷ lệ 0,4%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/11/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/11/2017.

Nguồn: www.stockbiz.vn