HCM: Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn