DHC: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn