IDI: Quyết định của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố Quyết định của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn