DHM: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn