GDT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Tấn Lợi và Phạm Anh Huấn

Lê Tấn Lợi và Phạm Anh Huấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn