ADS: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Damsan đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn