KPF: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Ngọc Quỳnh báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn