KPF: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lương Thị Hồng Vân

Lương Thị Hồng Vân báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn