KPF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn