V12: Lê Phùng Hoà - Tổng Giám đốc - đã mua 1.130.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Phùng Hoà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: V12
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 CP (tỷ lệ 0,43%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.130.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.130.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.155.000 CP (tỷ lệ 19,85%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/02/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/02/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn