NDN: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2017 - Hợp nhất

.

Nguồn: www.stockbiz.vn