VMI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AIZAWA SECURITUES CO.LTD

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AIZAWA SECURITUES CO.LTD

- Mã chứng khoán: VMI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 650.100 CP (tỷ lệ 5,94%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 730.100 CP (tỷ lệ 6,67%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/02/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn