KOS: Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 3.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: KOS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.337.100 CP (tỷ lệ 61,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/02/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/03/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn